top of page

L'AFA

"Educar vol dir treure de dins no posar de fora, no som recipients buits que s'hagin d'omplir.  Som un FOC que s'ha d'encendre". Dr. Mario Alonso Puig

L’AFA de l’Escola Pau Vila és una associació sense afany de lucre, reconeguda legalment, i que agrupa de forma voluntària mares i pares de l’escola que voluntàriament ho desitgin.

Qualsevol mare o pare dels alumnes de l’Escola pot associar-se.

 

L’AFA té moltes funcions que podràs trobar detalladas en els nostres Estatuts, entre elles hi podem destacar:

 • Representar als pares i mares dels alumnes.

 • Donar suport i assistència als membres de l'associació, i en general, als pares i mares d'alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles, i en general, de tot l'alumnat matriculat al centre.

 • Fomentar i facilitar la comunicació i la participació de les mares i pares en les activitats de l’escola.

 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares en el Consell Escolar del centre.

 • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

 • Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des de la vessant cultural com de l'específic de responsabilització de l'educació familiar.

 • Promoure i realitzar tota mena d'activitats lúdiques i culturals.

 • Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives, el foment i la pràctica de l'esport sense ànim de lucre.

 • Organitzar esdeveniments i oferir serveis per a les famílies que milloren o complementen la tasca de la pròpia escola.

L'AFA s’organitza a través de l’Assemblea General, la Junta Directiva i les Comissions de Treball.

L’Assemblea General és el màxim òrgan de govern de l’AFA i on hi participen tots els socis i sòcies que en formen part per dret propi i irrenunciable.

Les funcions de l’Assemblea General són:

 • Modificar els Estatuts.

 • Triar i renovar de la Junta Directiva, controlar-ne l'activitat i aprovar-ne la gestió feta.

 • Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals.

 • Adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de l'AFA Pau Vila.

 • Acordar la dissolució de l'AFA Pau Vila.

 • Incorporar-se a altres unions d'associacions i separar-se'n.

 • Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

 • Aprovar el RRI.

 • Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i associades.

 • Conèixer les sol·licituds presentades per soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.

 • Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'AFA Pau Vila.

 

La relació de les funcions té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

La Junta Directiva regeix, administra i representa l'AFA i està integrada pels càrrecs següents:

 • President/a,

 • Vicepresident/a

 • Tresorer/a

 • Secretari/ària

 • VocaIs

 

Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents que han de ser socis o sòcies de l'AFA Pau Vila.

 

Les funcions de la Junta Directiva són les següents:

 • Representar, dirigir i administrar l'AFA Pau Vila de la manera més amplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que s'hi estableixi.

 • Prendre els acords que calgui en relació a la compareixença davant organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

 • Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

 • Proposar a l'Assembla General la defensa de l'establiment de les quotes que els associats han  de satisfer.

 • Convocar l’Assemblea General i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

 • Confeccionar i presentar el pressupost, el balanç i l'estat de comptes de cada exercici davant l'Assemblea General per tal que siguin aprovats.

 • Contractar els empleats que l'AFA pugui tenir i/o els serveis que necessiti.

 • Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

 • Establir i organitzar les activitats en Comissions de Treball per aconseguir de manera més eficient i eficaç els fins de l'associació i autoritzar els actes que aquestes Comissions projectin dur a terme.

 • Nomenar els responsables de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada Comissió de Treball, a proposta dels mateixos grups.

 • Dur a terme les gestions necessàries davant organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir subvencions o altres ajuts i/o l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

 • Obrir comptes corrents o llibretes d'estalvis i disposar del fons que hi hagi segons estableixen els Estatus en el seu article 28.

 • Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió del 'Assemblea General.

 • Editar les publicacions de l’AFA.

 • Complir i fer complir els Estatuts i executar els acords de l’Assemblea General.

 • Elaborar el calendari de les actuacions i activitats de la Junta durant el curs.

 • Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'AFA o que li hagi estat delegada expressament.

Els actuals membres de la Junta Directiva són:

President: Marta Andreu

Secretària: Anna Paredes

Tresorera: Aloma Ibañez

Vocals: Maribel Casares, Maria Cardona, Arnau Careta, Cristina Torrecilla, Jordi Ruiz i Jordi Vicente

Totes les activitats de l'AFA s'organitzen en Comissions de Treball que funcionen de forma autònoma i independent, i sempre dins l’àmbit del projecte educatiu de l’escola.

 

Les Comissions de Treball poden anar variant en el temps i estaran estretament vinculades als projectes i activitats que l’AFA desenvolupi en cada moment.

Aquest curs 2017-2018 estan en funcionament les Comissions de Treball de es detallen a continuació:

 • Comissió de Direcció: s’encarrega de coordinar trimestralment amb l’escola les activitats, projectes i actuacions que es desenvolupen durant el curs al centre escolar, així com servir de nexe d’unió per fer arribar a la direcció del centre els suggeriments, queixes o felicitacions dels pares i mares.

 • Comissió Econòmica: gestiona econòmicament l’AFA, confecciona els estats de comptes, s’ocupa de la relació amb les entitats bancàries i efectua els cobraments i pagaments dels serveis d’acollida, extraescolars i casals d’estiu.

 • Comissió de Menjador: s ’encarrega de supervisar i gestionar el servei de menjador i fer d’enllaç entre l’empresa i les famílies pel que fa queixes, suggeriments i dubtes que puguin sorgir al llarg del curs.

 • Comissió de Llibres: aquesta comissió s'encarrega principalment de les següents activitats:

  • Gestió de la venta de llibres de text i lectura no socialitzats

  • Projecte de Socialització dels Llibres de Lectura

  • Gestió de la venta de llibres per Sant Jordi

 • Comissió de Participació: s’encarrega de representar a l’AFA en les diferents activitats i iniciatives que hi en el municipi.

 • Comissió de Festes i Teatre: s’encarrega d’organitzar les festes i activitats que es duen a terme al llarg del curs escolar amb col·laboració amb l’escola

 • Comissió d'Extraescolars i Casals d'Estiu: s'encarrega de la planificació, execució  i seguiment dels serveis complementaris  que ofereix l'AFA.

 • Comissió de Comunicació i TIC: s’encarrega de transmetre als pares i mares  tota la informació d’interès relativa a les iniciatives  i activitats que es duen a terme des de l’AFA;  s'encarrega també d’actualitzar la informació online que es proporciona als pares i mares a través de la web de l’AFA, així com la dels taulers informatius de l’escola i les circulars que s’entreguen als alumnes.

Estatuts de l'AFA
 • Els Estatuts són una eina clau i molt important per a tota associació, ja que estableixen el règim legal del seu funcionament. 

 • Són requerits per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 • Han d’estar legalitzats i inscrits en el Registre d’Associacions de la Direcció General d’Entitats Jurídiques i de Dret de la Generalitat de Catalunya, amb el seu corresponent número de registre.

bottom of page